About Society

Society:

Name of Society                            :  Kamla Nehru Mahavidyalay Samiti

Year of Registration of Society  : 15 Jun 1971

Registration Number                  : 2219

Kamla Nehru Mahavidyalaya Samiti

Sr.no. Name Designation
1 Shri Kishore Sharma Chairman
2 Mr. Lokeshwar Singh Tomar Vice chairman
3 Shri Surendra Lamba Secretary
4    
4 Dr.Prashant Bopapurkar  Principal
5 Mrs. Nirmala singh Founder donor
6 Mr. Bhivendra bahadur singh Donor member
7 Mr. Jasraj jain Life time member
8 Mr.kishore sharma Life time member
9 Dr.rc pandey Life time member
10 Mr.antulal kedia Life time member
11  mr. Ramesh jaiswal Donor member
12 Dr. J. P. Chandra Donor member
13 Mr.nan ji bhai patel Donor member
14 Mr.ghanshyam bondiya Donor member
15 Er.arvind sahu Donor member
16 Mr.ram kumar sahu Donor member
17 Mr.gopal modi Donor member
18 Mr.vikas mahto Donor member
19 Mr.umesh lamba Donor member
20 Mr.manish sharma Donor member